Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Kodukord

  KINNITATUD               

          direktori 27. novembri 2014.a        

                                                                                                                               käskkirjaga nr 1-2/16

                                                                                                         

                                                           Kultuur algab minust enesest

 

Tallinna Merekalda Kooli kodukord

 

1.  Üldsätted

1.1        Kodukorraga on määratletud Tallinna Merekalda Kooli õpilaste ja õpetajate koostööks vajalikud kohustused.

1.2        Kodukord on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna Merekalda Kooli õpilastele ja õpetajatele.

1.3        Kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine Tallinna Merekalda Koolis on õpilaste käitumise hindamise aluseks.

1.4        Kodukord on kõigile tutvumiseks välja pandud internetis kooli koduleheküljel.

2.            Kooli töö korraldus

2.1        Tallinna Merekalda Kooli õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.

2.2        Õppetunnid võivad toimuda nii koolis kui ka väljaspool kooli õppekäiguna või ekskursioonina vastavalt tunniplaanile.

2.3        Õppekäikudele ja ekskursioonidele lubatakse õpilased koos õpetajatega õppealajuhataja või direktori nõusoleku alusel. Õppekäigust osavõtjate nimekiri koos õppekäigu lehega tuleb õpetajal esitada vähemalt 3 tööpäeva enne õppekäigu või ekskursiooni toimumist. Nimekiri tuleb eelnevalt õppealajuhatajaga kooskõlastada.

Täpsemat infot õppekäikude ja kooliväliste ürituste korraldamise ja läbiviimise kohta saab dokumendist:“ Tallinna Merekalda Kooli õpilaste kooliväliste ürituste korraldamise kord“ mis on leitav kooli kodulehelt.

2.4        Koolimaja on avatud tööpäevadel kell 7.15 kuni 18.00.

2.5        Kooli garderoobi on õpilastel pääs tööpäevadel kella 7.15 kuni õppepäeva lõpuni.

2.6        Õppetunnid algavad kell 8.00 ja toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud tunniplaanile.

2.7        Õppetund kestab 45 minutit ja vaheldub vahetunniga. Riiklike pühade eelsetel lühendatud tööpäevadel ja ülekooliliste pidulike ürituste päevadel võib tunni pikkus olla 35 minutit. Söögivahetunni pikkus on 20 minutit, tavavahetunni pikkus 10 minutit.

2.8        Õppetunni algamisest ja lõppemisest annab märku meloodiline koolikell. Kaks minut enne tunni algust on eelkella märguanne.

2.9        Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ja teavitab vanemat sellest e-Kooli vahendusel või vajadusel õpilasele väljaantaval hinnetelehel.

3.            Õpilased

3.1        Õpilased on koolis hariduse omandamiseks. Kellelgi pole õigust sellest ise kõrvale hoida ega takistada või segada hariduse omandamises oma kaasõpilasi.

3.2        Õpilane peab kinni pidama väärika käitumise tavadest, järgima elu-, töö- ja õpikoha reegleid ning käituma kaasõpilaste, õpetajate ja kooli töötajatega lugupidavalt.

3.3        Oma õiguste kasutamisel ei tohi õpilane kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja õigusi.

3.5        Õpilaste   kooli   vastuvõtmine   ja     koolist     väljaarvamine     toimub     vastavalt dokumentidele  „Tallinna Merekalda Kooli õpilaste  vastuvõtmise  tingimused ja kord“ ning „Õpilase Tallinna Merekalda Koolist väljaarvamise kord“.

3.6        Õpilasele väljastatakse direktori käskkirja alusel õpilaspilet, mis tõendab õpilase õppimist Tallinna Merekalda Koolis. Õpilaspileti kehtivust pikendatakse iga õppeaasta alguses, pikendamata õpilaspilet on kehtetu.

3.7        Tallinna Merekalda Kooli õpilaste  tunnustamise  aluseks  on „Tallinna Merekalda Kooli õpilaste tunnustamise kord.“

3.8        Tallinna Merekalda Kooli õpilaste mõjutamiseks kooli kodukorra kohaselt käituma kasutatakse koolis kehtestatud mõjutusmeetmeid.

3.9        Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes .

3.10    Tundi hilinemine loetakse kooli kodukorra rikkumiseks kui selle kohta puudub lapsevanema või arsti tõend või kui hilinemisest pole klassijuhatajale ette teatatud.

3.11    Tundidesse  põhjuseta  hilinevate  õpilaste  korralekutsumiseks  võib  kooli juhtkond hilinejaid garderoobi ja ka klassidesse mitte lubada. Hilinenud õpilastega tegeleb vastavalt  eelnenud  kokkuleppele  üks  kooli  juhtkonna  liikmetest. Hilinetud tund loetakse  põhjuseta puudumiseks.  Sellel tunnil toimunud arvestuslike tööde järelevastamine  toimub  vastavalt  dokumendi  „Tallinna Merekalda Kooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning   klassikursust   kordama   jätmise tingimused  ja kord“ punktidele 3.10 ja 3.16.

3.12    Tundide toimumise ajal on õpilasel võimalik mõjuvatel põhjustel koolist lahkuda klassijuhataja, aineõpetaja, õppealajuhataja või kooli meditsiiniõe kirjaliku loa, samuti lapsevanema tõendi alusel. Õpilane teavitab klassijuhatajat antud loast võimalikult kohe.

3.13    Koolist võib puududa mõjuvatel põhjustel lapsevanema või arsti tõendi alusel. Puudumise põhjus teatatakse klassijuhatajale esimesel puudumise päeval, eelistatud on lapsevanema vastav teade eKooli keskkonnas.

3.14    Puudumistõend esitatakse klassijuhatajale reeglina koolituleku esimesel päeval.

3.15    Süstemaatilist lapsevanemate tõendite alusel koolist puudumist üksikutest tundidest üldjuhul põhjendatuks ei loeta.

3.16    Õpilasel on kooli tulles kaasas kõik õppepäevaks vajalikud õpikud, vihikud, materjalid ja töövahendid ning võimlemistundideks vajalik riietus.

3.17    Õppetööks mittevajalikke asju ja vahendeid kooli kaasa ei võeta. Esemed, mida õpilane ei vaja õppetöös, võetakse kooli hoiule ja tagastatakse õpilase vanemale eelnevalt kokkulepitud ajal.

3.18     Tunnis viibiv õpilane täidab õpetaja korraldusi, ei tegele kõrvaliste asjadega ning järgib tunnidistsipliini nõudeid. Sealhulgas tunni alguses, samuti täiskasvanu sisenemisel klassiruumi tõustakse püsti; tunnist küsitakse välja ainult mõjuva põhjuse korral;  mobiiltelefon, individuaalsed muusika kuulamise vahendid ja muud tunni tööks mittevajalikud seadmed on tunni ajaks välja lülitatud ja koolikotti pandud.

3.19    1. – 6. klassis on õpilaspäeviku igapäevane kasutamine kohustuslik. Eelistatud on oma kooli õpilaspäeviku kasutamine.

3.20    Õpilane teeb õpilaspäevikusse sissekandeid igapäevaselt ja esitab iga nädala lõpul päeviku lapsevanemale tutvumiseks ning allkirjastamiseks.

3.21    Õpetaja esimesel nõudmisel esitab õpilane õpetajale korralikult täidetud õpilaspäeviku.

3.22    Õpilaspäevikusse saadud märkusele võtab õpilane lapsevanemalt allkirja üldjuhul märkuse saamise päeval.

3.23    Õpilane täidab igaks õppepäevaks kodused ülesanded. Tunnist puudumine koduste

ülesannete täitmata jätmist üldjuhul ei vabanda. Mõjuvatel põhjustel (pikemaajaline haigus, puudumine lapsevanema tõendiga) koduste ülesannete täitmatajätmisest informeerib õpilane aineõpetajat enne tunni algust ning lepib kokku ärelevastamise. Hilisemaid vabandusi ei arvestata.

3.24    1.-5. klassi õpilased lähevad koolimaja A-korpusesse tundi eelkella märguande ajal või ainult koos aineõpetajaga.

3.25    Klassiruumides viibivad õpilased üldjuhul koos õpetajaga.

3.26    Koolis kannab õpilane korrektset aastaajale ja õppetööle sobivat riietust ning vahetusjalatseid. Neidudel minimaalne seeliku pikkus vähemalt põlvedeni. Ei ole lubatud nabapluusid, avara dekolteega pluusid ja muud liialt napid riietusesemed. Koolis kannab õpilane spordi- ja vabaajariietust ainult selleks ettenähtud tundides või üritustel (näiteks kehaline kasvatus, koolipidu, klassiõhtu).

3.27    Vahetusjalatsiteks ei sobi saapad, spordijalatsid, põrandakatet määrivad ega sügava reljeefse tallamustriga jalanõud.

3.28    Pidulikel kooliüritustel ja eksamitel kannab õpilane korrektset pidulikku riietust.

3.29    Üleriided jätab õpilane garderoobi. Garderoobis olevate üleriiete taskutesse ei jäeta raha, dokumente, võtmeid ega väärtesemeid.

3.30    Koolipäeva vältel õpilased garderoobis ei viibi.

3.31    Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

3.32    Õpilane on kohustatud õpikud kooli tagastama vastavalt kooli raamatukogu kasutamise korrale vt lisa 4.

3.33     Õpilased suhtuvad kooli varasse heaperemehelikult. Lõhutud, rikutud või kaotatud kooli vara tuleb õpilasel asendada, parandada või lapsevanemal välja maksta.

3.34    Igal klassil on õppepäevaks või õppenädalaks määratud õpilaste hulgast korrapidajad, kes korrastavad peale tunni lõppemist klassiruumi – puhastavad tahvli, asetavad kohale toolid ja lauad.

3.35    Kooli ruumides ei mängita hasartmänge.

 4.      Õppetöö tulemustest teavitamine

4.1        Tallinna Merekalda Kooli õpilaste hindamine, järgmisesse klassi üleviimine ning klassikursust kordama jätmine toimub vastavalt koolis kehtestatud korrale. Õpilasel on õigus saada vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

4.2        Lapsevanem saab jooksvat teavet oma lapse õppeedukuse ja puudumiste kohta eKooli vahendusel.

4.3        Vastavalt vajadusele väljastatakse enne õppeveerandi lõppu hinneteleht paberkandjal, mille õpilane tagastab klassijuhatajale vanema allkirjaga.

4.4        Põhikooli õpilastele väljastatakse klassitunnistused õppeveerandi hinnetega iga õppeveerandi lõpul ning aastahinnetega õppeaasta lõpul.

5.            Turvalisus

5.1        Kooli sisenedes esitab õpilane kooli turvatöötajale või teda asendavale kooli töötajale esimesel nõudmisel oma kehtiva õpilaspileti.

5.2        Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist.

5.3        Tundide toimumise ajaks ei kutsu õpilased kooli ruumidesse või territooriumile oma sõpru ja tuttavaid.

5.4        Koolipeod ja klassiõhtud kestavad kuni kell 21.00. Koolipeole saab õpilane oma kehtiva õpilaspileti esitamisel. Peo korraldajad vastutavad peoruumide korrasoleku ja üldise korra eest peo toimumise ajal.

5.5        Kooli territooriumile ja ruumidesse on keelatud kaasa võtta või kasutada relvi, süüte- ja plahvatusohtlikke või mistahes muid elu- ja terviseohtlikke esemeid, materjale või vahendeid. On keelatud kaasa võtta või tarbida alkoholi, energiajooke, narkootilisi aineid või tubakatooteid (sh e-sigaret, mokatubakas vm.).

5.6        Konfliktsituatsioonide (füüsiliste, vaimsete vm.) lahendamiseks, mis on tekkinud kaasõpilaste, õpetajate või teiste kooli töötajatega, pöördub õpilane võimalikult kohe klassijuhataja, kooli sotsiaaltöötaja või psühholoogi, õppealajuhataja või kooli direktori poole. Konfliktsituatsioone lahendavad juhtumipõhiselt kooli erispetsialistid ja juhtkonna  liikmed. Konfliktsituatsioonide lahendamisse kaasatakse lapsevanemad, vajadusel ka lastekaitse ja/või noorsoopolitsei esindaja.

5.7        Tekkinud õnnetusjuhtumist või ohuolukorrast informeerib õpilane võimalikult kiiresti lähimat õpetajat, kooli töötajat või kooli juhtkonna liiget.

5.8        Meditsiinilist abi osutab õpilastele kooli meditsiinitöötaja, tema puudumisel õpetaja, kes omab vastavat kvalifikatsiooni. Esmaabivahendid on lisaks kooli meditsiinikabinetile õpetajate tubades, kooli võimlate blokis, keemia- ja füüsikaklassis ning tööõpetuse ja kodunduse klassides.

5.9        Üldhäire  korral  (pikk koolikell)  võtavad  õpilased  kaasa  oma  koolikotid  ja muud isiklikud   asjad,   võimalusel   garderoobist   oma   üleriided,   väljuvad    tunglemist tekitamata  viivitamatult  koolimajast  ning kogunevad kooli staadionile oma klassile määratud sektorisse. Üldhäire korral  juhinduvad õpilased ja õpetajad oma tegevuses Tallinna Merekalda Kooli ohu- ja kriisiolukordade plaanist ning koolis kehtestatud juhisest „Tegutsemine häireolukorras“

6.       Kooli ruumide ja territooriumi kasutamine

6.1        Õpilastel on õigus õppepäeva vältel õppetööst vabal ajal, samuti peale õppetöö lõppu kasutada kooli raamatukogu, arvutiklassi ja sööklat vastavalt nende lahtioleku aegadele ning nende ruumide kasutamiseks kehtestatud korrale.

6.2        Õpilasürituste, sportimise, koolipidude ja muude vaba aja tegevuste korraldamiseks kooli ruumides peale päevase õppetöö lõppu pöörduvad korraldajad vastava avaldusega kooli direktori poole. Vajadusel organiseerib kooli juhtkond ürituse toimumise ajaks õpetajate korrapidamise või tellib täiendava turvateenuse.

6.3        Kooli territooriumi kasutamine sportimiseks, mängimiseks või jalutamiseks korralise õppetöö ja treeningtundide välisel ajal on vaba kõigile kooli õpilastele ja ümbruskonna elanikele.

6.4        Kooli töötajate ja õpilaste autode parkimine on lubatud õppetöö või kooli ürituste toimumise ajal ainult kooli sisehoovis ning territooriumi valdaja kirjaliku loa olemasolul. Parkimisloa saamiseks tuleb esitada kooli direktorile vastavasisuline kirjalik taotlus. Puhkepäevadel ja koolivaheaegadel on autode parkimine kooli territooriumile lubatud ainult erandjuhtudel vastava kokkuleppe alusel kooli juhtkonnaga.

LISAD:

Lisa 1: Arvutiklassi kodukord

Lisa 2: Looduslabori klassi kodukord

Lisa 3: Tehnoloogiaõpetuse klassi kodukord

Lisa 4: Raamatukogu kodukord

Lisa 5: Õpilase käitumise mõjutamise meetmed

Lisa 6: Õpilaste ja nende pereliikmete nõustamise kord

Lisa 7: Õpilaste kooliväliste ürituste korraldamise kord

Lisa 8: Õpilaste ja vanemate tunnustamise kord