Tallinna Merekalda Kool

Kultuur algab minust enesest

Hoolekogu otsused

 

Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu on õppeaastal 2016/2017 teinud järgmised otsused:

 

1. Hoolekogu liikmete tutvustamine, esimehe, aseesimehe ning protokollija valimine. (8. veebruar 2017. a) 

Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Kristo Mägi. Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Kristi Saatväli. Hoolekogu protokollijaks valiti ühehäälselt Heli Jakobson. 

2. Muud koolieluga seotud küsimused. (8. veebruar 2017. a)

Teha ettepanek, et hilinemisi saaks märkida ka põhjusega või põhjuseta hilinemisteks. 

 

Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu on õppeaastal 2015/2016 teinud järgmised otsused:

 

1. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks 3., 4. ja 7. klassis õppeaastal 2015/2016 (8. oktoober 2015. a) 

Hoolekogu nõustub õpilaste arvu suurendamisega 3., 4. ja 7. klassis õppeaastal 2015/2016 tingimusel, et nimetatud klassides on täidetud kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded.

2. Hoolekogu esimehe valimine (30.november 2015. a)

Hoolekogu esimeheks valiti Mati Talvik.

3. Hoolekogu aseesimehe valimine (30.november 2015. a)

Hoolekogu aseesimeheks valiti Maanus Vahersalu.

4. Ettepanekute esitamine kooli 2016. aasta tegevuskavasse (30. november 2015. a)

Hoolekogu liikmed esitasid enda ettepanekud 2016. aasta tegevuskavasse.

5. Hoolekogu kavandatavad tegevused kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks (30. november 2015. a) 

Hoolekogu liikmed leidsid, et lähitulevikus vajab arutamist kooli välise identiteedi kujundamise teema.

6. Arvamuse avaldamine kooli õppekava muutmise kohta (02. veebruar 2016. a) 

Hoolekogu liikmed esitasid enda arvamused kooli õppekava ja selle muudatuste kohta. Pärast koolipoolset kooli õppekava korrastamist esitatakse kooli õppekava hoolekogule uuesti arvamuse andmiseks.  

 7. Arvamus Tallinna Merekalda Kooli hoolekogule 4. märtsil 2016. a esitatud kooli õppekava üldosa eelnõu kohta (20. märts 2016. a) 

Koolil tuleb esitada kooli õppekava üldosa eelnõu hoolekogule uuesks arvamuse admiseks esimesel võimaluse. Koolil tulev esitada. Koolil tuleb esitada hoolekogule ainekavade eelnõud ja õppekava lisade eelnõud arvamuse andmiseks esimesel võimalusel.Koolil tuleb esitada hoolekogule arvamuse andmiseks dokumendi "Tallinna Merekalda Kooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord" eelnõu esimesel võimalusel. Õppekava koostades on kool kohustatud järgima õigusaktidega kehtestatud kooli õppekava sisusnõudeid ning menetlusnõudeid kooli õppekava koostamisel.  

8. Nõusolek kehtestada Tallinna Merekalda Koolis vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad (23.08.2016. a) 

Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu nõustub direktori ettepanekuga, kehtestada Tallinna Merekalda Koolis vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad.

9. Arvamus Tallinna Merekalda Kooli õppekava eelnõu kohta (23.08.2016. a)

Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu teeb direktorile ettepaneku, kehtestada kooli õppekava eelnõu sisus, mille kohta hoolekogu käesoleva arvamuse andis. Kui kool muudab esitatud õppekava sisu, siis on koolil kohustus küsida õppekava muutmiseks hoolekogult uus arvamus.  

10. Arvamus Tallinna Merekalda Kooli ümberkorraldamise kohta alates 1. septembrist 2017. a (02.09.2016. a)

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 2 punktist on hoolekogu pädevuses anda arvamus kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta. Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu toetab kooli pidaja soovi korraldada Tallinna Merekalda Kool ümber alates 1. septembrist 2017. a järgmisel viisil: Tallinna Merekalda Kool liidetakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga ja Tallinna Merekalda Kool lõpetab tegevuse.  

 

Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu tegi õppeaastal 2014/2015 järgmised otsused:

 

1. Otsus hoolekogu esimehe valimise kohta (12. november 2014. a)

Hoolekogu esimeheks valiti Mati Talvik.

2. Otsus hoolekogu aseesimehe valimise kohta (12. november 2014. a)

Hoolekogu aseesimeheks valiti Maanus Vahersalu.

3. Hoolekogu arvamus kooli õppekava kohta (12. november 2014. a)

Hoolekogu arvates on Tallinna Merekalda Kooli õppekava (üldosa ja ainekavad) nii sisus kui vormis sobilik kehtestamiseks direktori poolt pärast mõningaste muudatuste tegemist.

4. Hoolekogu arvamus kooli kodukorra kohta (12. november 2014. a)

Hoolekogu arvates on Tallinna Merekalda Kooli kodukord kehtestamiseks sobilik pärast kodukorras olevate ebakõlade kõrvaldamist.

5. Hoolekogu ettepanekud koolile kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks  (12. november 2014. a)

5.1. Edastada vanematele infot meililistide kaudu.

5.2. Ajakohastada kooli veebilehel avalikustatud informatsioon.

6. Arvamuse andmine kooli õppekavas kavandatavate muudatuste kohta (3. veebruar 2015. a)

Hoolekogu ei toeta kavandatavaid muudatusi kooli õppekavas, mis on seotud ujumise hindamisega kehalises kasvatuses, kuna need on vastuolus kehtiva õigusega.

7. Arvamuse andmine kooli õppekavas kavandatavate muudatuste kohta (23. veebruari 2015. a)

Hoolekogu toetab kavandatavaid muudatusi kooli õppekavas, mis on seotud ujumise hindamisega kehalises kasvatuses, kuna need on kooskõlas kehtiva õigusega.

8. Tallinna Merekalda Kooli õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestamine (16. aprill 2015. a)

Hoolekogu vormistas 14. aprillil 2015. a eraldi haldusaktina otsuse nr 1 tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1üla1 punktist 8, mille kohaselt hoolekogu kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkurssi läbiviimise korra ning kehtestas hoolekogu 14. aprilli 2015. a otsusega nr 1 Tallinna Merekalda Kooli õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

9. Arvamuse andmine Tallinna Merekalda Kooli palgakorralduse põhimõtete kohta (8. mai 2015. a)

Hoolekogu esitas enda arvamuse koos soovitustega kooli palgakorralduse põhimõtete kohta.

 

Kokku vormistati õppeaastal 2014/2015 viis protokolli ja üks otsus eraldi haldusaktina.

 

 

 

 

 

 

You are here: Home Dokumendid Hoolekogu otsused